Nauka w służbie środowiska i gospodarki
Program Patent PLUS PDF Drukuj Email

Patent PLUS - Wsparcie patentowania wynalazków powstających w jednostkach naukowych jest programem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, określonym na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390). 

Cele Programu

Zasadniczym celem Programu jest usprawnienie procesu transferu technologii 
z jednostek naukowych do gospodarki poprzez wsparcie uzyskiwania ochrony patentowej wynalazków powstających w jednostkach naukowych. Dodatkowo, efektem programu będzie podniesienie świadomości kadry B+R w zakresie znaczenia ochrony własności przemysłowej dla komercjalizacji nowoczesnych rozwiązań oraz ułatwienie jednostkom naukowym pozyskiwania w tym celu partnerów biznesowych.

Realizacja Programu będzie się odbywała w ramach dwóch modułów:

Moduł I - Dofinansowanie lub refundacja kosztów niektórych etapów postępowania patentowego.W ramach modułu możliwe będzie:

• dofinansowanie lub refundacja kosztów badania stanu techniki w odniesieniu do zgłoszeń krajowych,
• dofinansowanie kosztów zgłoszeń w trybie PCT (Patent Cooperation Treaty) .

Moduł II - Ułatwianie pozyskiwania partnerów biznesowych do komercjalizacji wynalazków oraz dofinansowanie szkoleń i upowszechniania wiedzy o ochronie własności przemysłowej. W ramach modułu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na:

• szkolenia kadry zarządzającej badaniami i komercjalizacją badań (np. kadry centrów transferu technologii),
• pokrycie kosztów aplikacji dla osób będących etatowymi pracownikami jednostek naukowych, pragnących zdobyć uprawnienia rzeczników patentowych,
• wybrane czynności rzeczników patentowych związanych bezpośrednio z przygotowaniem zgłoszenia,
• opracowanie i upowszechnianie standardów nauczania z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej na uczelniach,
• wsparcie pozyskiwania partnerów biznesowych do komercjalizacji wynalazków poprzez dofinansowanie przygotowania studiów wykonalności oraz ofert inwestycyjnych 
dla rozwiązań opracowanych w jednostkach naukowych.

Beneficjenci Programu
Program adresowany jest do jednostek naukowych w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki oraz – pośrednio – do jednostek działających na rzecz współpracy między nauką i gospodarką w zakresie objętym Programem (np. centrów transferu technologii). W zakresie wsparcia na opracowanie i upowszechnianie standardów nauczania z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, Program jest adresowany do uczelni w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym.

Planowany budżet Programu

W 2007 r. Program będzie finansowany z budżetu państwa – przewiduje się kwotę 3.000.000 zł. W następnych latach, po ogłoszeniu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Program będzie finansowany z budżetów ww. programów operacyjnych oraz z budżetu państwa, w wysokości niezbędnej dla zapewnienia wkładu krajowego.

Składanie wniosków

Program obejmuje lata 2007-2013
Wnioski mogą być składane dwa razy w roku: do 30 czerwca i 30 listopada.
Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Wdrożeń i Innowacji
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa

Wnioski należy sporządzić wg wzoru stanowiącegozałącznik nr 33 do rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 161, poz. 1359).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrożeń i Innowacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerami telefonów:

0 22 52 92 332
0 22 50 17 102

Pełna wersja Programu Patent PLUS. Wsparcie patentowania wynalazków powstających w jednostkach naukowych

źródło: portal Polskie Technologie http://polskietechnologie.pl