Nauka w służbie środowiska i gospodarki
Podstawowe informacje o ochronie prawnej wynalazków i wzorów użytkowych PDF Drukuj Email

Urząd Patentowy RP przyjmuje i bada zgłoszenia dotyczące wynalazków i wzorów użytkowych, orzeka w sprawach udzielania patentów i praw ochronnych oraz prowadzi rejestr patentowy i rejestr wzorów użytkowych.

Patenty są udzielane bez względu na dziedzinę techniki - na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.

wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.

wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki.

wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.

Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Wzór uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów (art. 94 ww. ustawy).Na wzory użytkowe udzielane są prawa ochronne.

Zgłoszenia rozwiązania w celu uzyskania patentu lub prawa ochronnego dokonuje się przez wniesienie do Urzędu Patentowego (za pośrednictwem poczty lub osobiście) dokumentacji zgłoszeniowej, tj.:

- podania, zawierającego co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie patentu, patentu dodatkowego lub prawa ochronnego;
- opisu rozwiązania (w trzech egzemplarzach) ujawniający jego istotę;
- zastrzeżeń patentowych lub ochronnych (w trzech egzemplarzach) określających w sposób zwięzły lecz jednoznaczny, przez podanie cech technicznych rozwiązania, zastrzegany zakres przedmiotowy rozwiązania;
- rysunków (w trzech egzemplarzach) – w przypadku wynalazku jeżeli są one niezbędne do zrozumienia wynalazku;
- skrótu opisu (w dwóch egzemplarzach) stanowiącego zwięzłą i jasną informację określającą przedmiot i charakterystyczne cechy techniczne rozwiązania.

Opłata za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego wynosi w swoim podstawowym wymiarze 500 zł. Dokonując zgłoszenia należy jednakże zwrócić uwagę na aktualnie obowiązujące stawki opłat, gdyż podlegają one okresowej zmianie. W przypadku, gdy zgłaszający wykaże, że nie jest w stanie ponieść w pełnej wysokości opłaty za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego, Urząd Patentowy zwalnia go częściowo od tej opłaty. Pozostała opłata nie może być niższa niż 30% opłaty należnej (w takim przypadku opłata wynosiłaby 150 zł).Wyciąg opłat:
• Za wniesienie podania: 500 zł + 100 zł za każdą (powyżej trzech) obejmującą znak klasę.
• Opłaty okresowe za ochronę znaku: 350 zł na każdy 10-letni okres ochronny + 400 zł za każdą klasę powyżej trzech.
• Wniosek o przedłużenie ochrony znaku – 150 zł
• Ogłoszenie w Wiadomościach Urzędu Patentowego – 60 zł
• W przypadku wzoru przemysłowego opłata wynosi: 200 zł + opłaty za przedłużenie ochrony (co 5 lat)
Za patent należy wnosić opłaty w okresach: 5-cio letnich, później co 3 i 2 lata 

Czas trwania ochrony:
• Patent - 20 lat - po tym okresie chroniony nim wynalazek staje się własnością publiczną i może być swobodnie wykorzystywany
• Znak towarowy - 10 lat z możliwością nieograniczonego czasem przedłużenia
• Wzór przemysłowy - 25 lat - z następnymi 5-cio letnimi okresami przedłużenia.

Warunkiem trwania patentu lub prawa ochronnego jest uiszczenie opłat okresowych za ochronę wynalazków i wzorów użytkowych.

Dodatkowe informacje i materiały dotyczące procedur i terminów obowiązujących w prawie patentowym dostępne są na stronach Urzędu Patentowego RP , oraz udzielane są przez regionale ośrodki informacji patentowej.

Adres Urzędu Patentowego RP:
00-950 Warszawa, Al. Niepodległości 188/192

Informacje dodatkowe:

Podstawowe akty prawne dotyczące ochrony patentowej

Lista i adesy regionalnych ośrodków informacji patentowej

Wzory umów oraz inne pomocne publikacje

źródło: portal Polskie Technologie http://polskietechnologie.pl