Nauka w służbie środowiska i gospodarki
Konkurs
Rozdanie nagród w Konkursie PDF Drukuj Email

W czwartek 27 maja 2010 roku o godzinie 13 w Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się rozdanie nagród w Pierwszym Międzyuczelnianym Konkursie "Nauka w służbie środowiska i gospodarki" pod honorowym patronatem pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Andrzej Kotarba(Uniwersytet Jagielloński), zdobywca pierwszej nagrody w konkursie za pracę "Satelitarna ocena zachmurzenia ogólnego na potrzeby energetyki słonecznej".

Od prawej prof. Andrzej Masłowski, opiekun merytoryczny laureata, Janusz Będkowski(Politechnika Warszawska) zdobywca trzeciej nagrody w konkursie za pracę "Sensor Data Acquisition System For Mobile Robotic Applications (SARA)", prof. dr hab.  Zbigniew  Witkowski (dyrektor naukowy Projektu)

Mariusz Wądrzyk(Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie), zdobywca wyróżnienia za pracę "Glony w baku jako realne źródło biopaliw"

Marcin Grabowski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, zdobywca wyróżnienia za pracę "Dobór gatunków z rodziny biegaczowatych pod kątem ich przydatności dla oceny ryzyka i monitoringu przy wprowadzaniu odmian genetycznie modyfikowanych do środowiska"

Piotr Brzeziński, przedstawiciel Koła Naukowego Energetyków Politechniki Warszawskiej(w składzie także Marzena Lasocka, Paweł Mazgaj, Filip Grochownia), zdobywców wyróżnienia za pracę "Wykorzystanie energii odpadów miejskich do produkcji ciepła i energii elektrycznej w Warszawie"

Wyróżnienie dostała także grupa 7 jeden, z Politechniki Wrocławskiej, w składzie Katarzyna Zacharzewska i Marcin Czerniewski za pracę "SUN CUBE - czyli jak zbudować dom z oleju", nie mogli być jednak na rozdaniu nagród.

Wszystkim laureatom jeszcze raz gratulujemy.

 
Rozstrzygnięcie w I Międzyuczelnianym Konkursie Nauka w służbie środowiska i gospodarki PDF Drukuj Email

Posiedzenie Jury konkursu  pt. Nauka w służbie środowiska I gospodarki ogłoszonego przez Fundację Idealna Gmina

Na  konkurs zgłoszono 9 prac które podlegają ocenie

Na posiedzeniu Jury w składzie:

 • prof. dr hab. inż.  Ryszard  Jan  Ciach
 • Lech Dobroczyński (manager projektu)
 • dr hab. inż.  Jerzy  Karol  Jaskólski
 • mgr Małgorzata Kramarz (prezes Fundacji)
 • inż. Eugeniusz Poręba (konsultant naukowy)
 • prof. dr hab.  Zbigniew  Witkowski (dyrektor naukowy Projektu)

w dn. 15 kwietnia 2010 podjęto następujące decyzje:

 1. Przyznać pierwszą nagrodę Andrzejowi Kotarbie(UJ) za projekt - Satelitarna ocena zachmurzenia ogólnego na potrzeby energetyki słonecznej
 2. Jury uznało, że nie przyzna drugiej nagrody
 3. W wyniku dyskusji jury postanowiło przyznać trzecią nagrodę Januszowi Będkowskiemu(Politechnika Warszawska) za projekt – Sensor Data Acquisition System for Mobile Robotic Applications (Sara).
 4. Jury przyznało następujące wyróżnienia:

a/ Mariusz Wądrzyk(Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)- projekt Glony w baku czyli algi jako realne źródło biopaliw
b/ Marcin Grabowski(SGGW) - projekt Dobór gatunków z rodziny biegaczowatych pod kątem ich przydatności dla oceny ryzyka I monitoring przy wprowadzaniu odmian genetycznie modyfikowanych do środowiska
c/ KOŁO NAUKOWE ENERGETYKÓW POLITECHNIKI Warszawskiej projekt: WYKORZYSTANIE ENERGII ODPADÓW MIEJSKICH DO PRODUKCJI CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WARSZAWIE
d/ grupa Siedem Jeden(Politechnika Wrocławska) – Projekt  SUN CUBE - CZYLI JAK ZBUDOWAĆ DOM Z OLEJU

Jednocześnie Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

 • 8000 zł za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie
 • 3000 zł za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie
 • po 1500 zł za zdobycie wyróżnienia w konkursie
Pozostali uczestnicy zostaną uhonorowani dyplomami uczestnictwa w Konkursie.

Wszystkim uczestnikom Konkursu serdecznie dziękujemy za udział i gratulujemy pomysłów.

Uczestników Konkursu poinformujemy o terminie i miejscu uroczystego finału Konkursu na którym zostaną wręczone nagrody oraz dyplomy uczestnictwa.

 
Lista projektów zgłoszonych do Konkursu PDF Drukuj Email

Lista projektów zakwalifikowanych do I Międzyuczelnianego Konkursu "Nauka w służbie środowiska i gospodarki"

nr zgłoszenia podmiot zgłaszający tytuł projektu
1/konkurs/fig/2010 Janusz Będkowski Sensor Data Acquisition System For Mobile Robotic Applications (SARA)
2/konkurs/fig/2010 Emilia Grzędzicka Zielona Energia - edukacja na rzecz źródeł odnawialnych i ochrony przyrody
3/konkurs/fig/2010 Jakub Garnis DRAPIEŻNE ROZTOCZE Z RODZINY DOBROCZYNKOWATYCH WYSTĘPUJĄCE NA ROŚLINACH W OTOCZENIU PLANTACJI TRUSKAWEK I MALIN ORAZ OCENA ICH ZNACZENIA JAKO WROGÓW NATURALNYCH PRZĘDZIORKA CHMIELOWCA
4/konkurs/fig/2010 Marcin Grabowski
Dobór gatunków z rodziny biegaczowatych pod kątem ich przydatności dla oceny ryzyka i monitoringu przy wprowadzaniu odmian genetycznie modyfikowanych do środowiska.
5/konkurs/fig/2010 Andrzej Kotarba Satelitarna ocena zachmurzenia ogólnego na potrzeby energetyki słonecznej
6/konkurs/fig/2010 SGGW - Międzywydziałowe Koło Naukowe Ekoinżynierii Odnawialne źródła energii - "Szukaj zysku z odzysku”, czyli co mogą zrobić małe dzieci – temat zajęć w przedszkolu
7/konkurs/fig/2010 siedem jeden SUN CUBE - czyli jak zbudować dom z oleju
8/konkurs/fig/2010 Mariusz Wądrzyk Glony w baku czyli algi jako realne źródło biopaliw
9/konkurs/fig/2010 Wojownicy o wolność żab Kum Kum - projekt kładek nad jezdniami kurpiowszczyzny
10/konkurs/fig/2010 Koło Naukowe Energetyków Politechniki Warszawskiej Wykorzystanie energii odpadów miejskich do produkcji ciepła i energii elektrycznej w Warszawie.

 

Fundacja Idealna Gmina Informuje, że projektu można składać do końca marca za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie: http://nauka.idealnagmina.org.pl/component/chronocontact/?chronoformname=KonkursRejestracja

Regulamin Konkursu znajduje się na stronie: http://nauka.idealnagmina.org.pl/konkurs/

 
Regulamin Konkursu PDF Drukuj Email

REGULAMIN KONKURSU

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem I Międzyuczelnianego Konkursu „Nauka w służbie środowiska i gospodarki”  zwanego dalej ,,Konkursem” jest Fundacja Idealna Gmina  z siedzibą w Warszawie przy ul. Gdańskiej 2 lok 128a wpisana do rejestru przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000075730 zwana dalej „Organizatorem”.

1.2. Konkurs rozpocznie się od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie www.nauka.idealnagmina.org.pl/konkurs i trwać będzie do 31 marca 2010;

1.3 Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane od dnia ukazania się informacji o konkursie  na stronie www.nauka.idealnagmina.org.pl/konkurs

1.4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 15 kwietnia 2010 r.

1.5 Organizator powoła Komisję Konkursową

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Do konkursu mogą przystąpić:

- studenci do 30 roku życia z Uczelni technicznych (indywidualnie, nieformalne grupy),

- Koła Naukowe Uczelni technicznych

- młoda kadra akademicka – doktoranci;

zwani Uczestnikiem

Uczestnikiem Konkursu może być osoba  posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;

2.2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy, współpracownicy Organizatora, fundatorów nagród oraz członkowie ich rodzin.

2.3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie przez Uczestnika formularza-zgłoszenia dostępnego na stronie www.nauka.idealnagmina.org.pl/konkurs, zarejestrowanie się na stronie konkursu (I etap);

2.4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Zarejestrowanie się Uczestnika  oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.

2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia (I etap), które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy problemów z systemem komputerowym Uczestnika.

2.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

2.7. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Dostarczenie pracy na koszt Uczestnika.

2.8. Jeden Uczestnik/Zespół może złożyć jedną pracę. Przystąpienie do konkursu jako Zespół reprezentujący Uczelnię wyklucza uczestnictwo w trybie indywidualnym.

2.9 Uczestnik konkursu składając  swój podpis na formularzu zgłoszenia:

2.9.1 oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do przekazanych materiałów;

2.9.2 wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z przekazanych materiałów przez  Fundację Idealna Gmina na następujących polach eksploatacji:

- plakaty, ulotki wszelkiego rodzaju, publikacje w prasie, radio, telewizji i w lokalnych i ogólnodostępnych sieciach elektronicznych w wersji krótkiego opisu, zdefiniowanego w pkt. 3 „Założenia Konkursu, etap II pkt.4”.

2.9.3 wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych: imienia i   nazwiska osoby lub osób reprezentujących projektodawcę oraz nazwy, adresu, telefonu, adresu e-mail projektodawcy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

2.9.4 posiada zgodę wszystkich osób, których wizerunek jest przedstawiony w  przekazanych materiałach, na jego nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora - w całości i fragmentach, wraz z późniejszymi zmianami - zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

2.10). Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.

3. ZAŁOŻENIA KONKURSU:

konkurs obejmie 2 etapy przygotowywania prac:

I etap – zgłoszenie swojego udziału (od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie www)

II etap – nadesłanie prac i zakończenie  przyjmowania prac na  konkursu (31.03.2010r );

- przekazanie prac Komisji Konkursowej i ich ocena do 15 kwietnia 2010 r.

I. ETAP:

1. Zainteresowani wzięciem udziału w konkursie prześlą na adres  Fundacji krótką informację na temat  podmiotu chcącego uczestniczyć w konkursie:

-     Imię, nazwisko osoby składającej pracę w imieniu własnym lub grupy studentów

-     adres osoby lub Koła Naukowego, lub innej organizacji reprezentującej studentów

- Nazwa Uczelni,

- Ilu studentów weźmie udział w przygotowaniu pracy konkursowej

- Zainteresowani przesyłają formularz zgłoszeniowy z krótko opisanym pomysłem na adres Fundacji;

II ETAP:

Organizator otrzymuje:

1. Informacje o uczestniku:

- imię nazwisko

- adres, nazwa Uczelni, charakter podmiotu (osoba indywidualna, Zespół, Koło Naukowe)

- nr nadany przez Organizatora potwierdzający uczestnictwo w konkursie;

2. Organizator przyjmuje prace Uczestnika do 31 marca 2010 r. do godz. 16.00

3. Uczestnik jest zobowiązany do przedstawienia pełnego opisu swojego projektu (max 6 stron) w tym:

- uzasadnienie innowacyjności (max do 2 stron);

-  tytuł, zasady działania, sposób wykorzystania, efekt pracy, szacunkowy  koszt wyprodukowania, podstawowe warunki wdrożenia do gospodarki (do wyboru model, fotografie, tekst, film max 5-8 minut ,DVD, inne pomysły dokumentujące i prezentujące projekt konkursowy) - max 3 str.

- informacja o innych pracach badawczo-rozwojowych (max 1 strona) – jak i gdzie były wykonywane, sposób finansowania (środki Uczelni-publiczne, własne, inne)

4. Uczestnik dodatkowo zobowiązany jest do załączenia  krótkiego opisu swojej pracy (1 strona A-4, tekst, zdjęcia, rysunek – wybór należy do Uczestnika, czcionka nie mniejsza niż 10,arial) Opis ma za zadanie zwięźle wytłumaczyć zasady funkcjonowania projektu, nie naruszając tajemnicy myśli technicznej. Uczestnik zgadza się jednocześnie na publikowanie krótkiego opisu na polach eksploatacji wymienionych w punkcie 2.9.2

5. Organizator wybierze te projekty do oceny merytorycznej przez Komisję Konkursową, które w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria:

a) prace konkursowe zostały przekazane do dnia 31 marca 2010 r. do godz. 16.00, na adres Fundacji Idealna Gmina (Gdańska 2 lok 128a, 01-633 Warszawa );

b) przygotowana praca konkursowa opiera się na współpracy z partnerami;

c) przedstawione pomysły zakładają działania przydatne gospodarce, środowisku, zarządzaniu i edukacji;

d) projekt zawiera niezbędne informacje o warunkach i możliwościach wprowadzenie go do gospodarki, zarządzania lub edukacji;

Oceniane będą:

a) zgodność zakresu treści z tematem konkursu;

b) innowacyjność, oryginalność (nawet zwariowane pomysły);

c) dodatkowe rekwizyty takie jak np. hasło, znak rozpoznawczy (logo) itd.

d) Modele, prototypy,

e) Każda forma jest dopuszczalna;

g) możliwość wdrożenia w kraju

4. ZASADY KONKURSU:

4.1 Nadsyłane prace i lub projekty muszą być wykonane/przygotowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez studentów polskich uczelni technicznych;;

4.2 Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace i lub projekty wykonane osobiście przez Uczestnika lub grupy Uczestników, do których przysługują Uczestnikowi lub Uczestnikom autorskie prawa osobiste i majątkowe. W przypadku, gdy właścicielem praw autorskich jest Uczelnia, w której powstał projekt Uczestnik/Uczestnicy muszą złożyć pisemne zezwolenie uczelni na zgłoszenie pracy lub projektu do konkursu.

4.3 . Prace lub projekty obejmować mogą:

1. Nowe rozwiązania techniczne w postaci projektu lub prototypu (preferowany prototyp urządzenia)

2. Nowe projekty organizacyjne służące ochronie środowiska, poszanowaniu  i/lub wdrażaniu energii odnawialnej

3. Projekty edukacyjne lub promocyjne, skierowane do określonych grup celowych, powodujące wzrost świadomości ekologicznej i wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii;

4.4 Każdy Uczestnik/Zespół musi krótko opisać prezentowaną przez siebie pracę:

-  model

- fotografie – kolor;

- film – nie dłuższy niż 5-8 minut, DVD, prezentacje w PPT

- inne pomysły dokumentujące i prezentujące projekt konkursowy;

4.5 Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu konkursu;

4.6 Uczestnik ma prawo wycofać swoją pracę najpóźniej ostatniego dnia przyjmowania prac – 30.03.2010 r.

4.7 W Internecie umieszczona będzie lista nadesłanych prac konkursowych – www.nauka.idealnagmina.org.pl/konkurs;

4.8 Organizator dokona wstępnej selekcji zgłaszanych prac, odrzucając te, które nie spełniają wymogów formalnych.

4.9 System oceny – każdą pracę ocenia dwóch członków Komisji Konkursowej;

4.10 Za każde z poniżej wymienionych kryteriów członek Komisji może przyznać punkty w skali od 0-6.  W sumie można otrzymać  36 pkt max.

a. Innowacyjność rozumiana jako nowe wdrożenia istniejących już rozwiązań

b. Oryginalność rozumiana jako poszukiwanie nowych nie znanych rozwiązań

c. przedstawione pomysły zakładają działania przydatne gospodarce, środowisku naturalnemu, zarządzaniu, edukacji;

d. projekt zawiera niezbędne informacje o warunkach i możliwościach wdrożenia  go do gospodarki, zarządzania lub procesu edukacyjnego oraz wskazuje najważniejsze pola wdrożenia;

e. spójność opisu z prezentacją

f. potencjalne pozytywne skutki wdrożenia projektu wskazane przez Autora

Do oceny punktowej członek Komisji dołączy recenzję pracy z ewentualną rekomendacją do nagrody.

4.11 Komisja Konkursowa po sporządzeniu protokołu z przebiegu prac Komisji wraz z listą laureatów zwraca do Fundacji wszystkie prace;

5. HARMONOGRAM KONKURSU:

5.1 Zorganizowanie/ogłoszenie  konkursu styczeń 2010;

5.2 Przygotowanie prac konkursowych styczeń 2010 – marzec 2010 r.

5.3 Powołanie Komisji Konkursowej – do 10 stycznia 2010;

5.4 Nadsyłanie prac na adres Fundacji Idealna Gmina – do 30 marca 2010 r.

5.5 Praca Komisji Konkursowej 1 kwietnia- 5 kwietnia 2010 r.

5.6 Przekazanie listy laureatów do Organizatora;

5.7 Fundacja umieszcza  oficjalne wyniki konkursu w  Internecie. Lista laureatów

5.8 Uroczysta gala – rozdanie nagród – kwiecień 2010 r.

6. CEL KONKURSU:

6.1.  Promocja  innowacyjnych rozwiązań technicznych w dziedzinie ochrony środowiska i energii odnawialnej przyjaznych środowisku możliwych do wdrożenia w gospodarce.

6.2.  Promocja innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych w dziedzinie ochrony środowiska i energii odnawialnej wspomagających zarządzanie tymi dziedzinami.

6.3. Promocja działań edukacyjnych i promocyjnych w dziedzinie ochrony środowiska i energii odnawialnej sprzyjających poszerzeniu wiedzy i umiejętności szeroko pojętego społeczeństwa w tej dziedzinie.

7.  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

7.1. Oceny nadesłanych prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora;

7.2. Komisja biorąc pod uwagę wartość  techniczną przedstawionych prac przyzna :

a) I miejsce;

b) II miejsce

c) III miejsce

7.3. Organizator ma prawo nie przyznania nagród w dowolnej kategorii w tym I nagrody.

7.4. Nagrodami w konkursie są:

– za pierwsze miejsce -  7 000 zł

-  za drugie miejsce -   5 000 zł

-  za trzecie  miejsce -   3 000 zł

7.5. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

Nagrody: Pula nagród 15000 zł

Sponsorzy: na razie brak

 

Jeżeli zapoznałeś się z regulaminem i akceptujesz jego postanowienia, zapraszamy do wypełnienia Formularza Rejestracyjnego do Konkursu

W razie wszystkich wątpliwości prosimy o kontakt z Managerem Operacyjnym Projektu, panem Lechem Dobroczyńskim, pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. bądź numerem telefonu: 602 134 238