Nauka w służbie środowiska i gospodarki
O projekcie PDF Drukuj Email

Projekt "Nauka w służbie środowiska i gospodarki", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, rozpoczął się 2 marca 2009 r. i potrwa do 31 maja 2010 r.

Cel projektu:

Najważniejszą kwestią jest pokazanie zainteresowanym, że możliwa jest współpraca pomiędzy sferą B+R a gospodarką oraz podkreślenie konieczności wdrażania badań. Ani przedsiębiorcy ani nauka nie wykorzystują w pełni swoich osiągnięć w celu szybszego, nowoczesnego rozwoju gospodarki narodowej.

Priorytetem powinno być rejestrowanie patentów, inwestowanie w nowe technologie. Nauka powinna odejść od ciągłego powiększania dorobku naukowego, bo świetne wyniki uzyskiwane wyłącznie w laboratorium niczego nowego nie wnoszą w rozwój gospodarczy Kraju. Tym projektem chcemy upowszechniać wśród studentów, młodej kadry naukowej B+R wyniki badań, patenty i ich możliwy wpływ na tworzenie nowoczesnej gospodarki oraz wpływ na politykę Rządu. Tylko zacieśnianie współpracy nauki z przedsiębiorstwami może przynieść korzyści ekonomiczne, przy jednoczesnym zachowaniu praw autorskich, praw do patentów, praw własności przemysłowej.

Równie istotne jest podniesienie świadomości przedstawicielom kadr systemu B+R oraz studentom w zakresie wagi badań naukowych i prac rozwojowo-badawczych. Zapewnią one efektywną współpracę z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania osiągnięć naukowych.

Cele szczegółowe:

 • podniesiona świadomość kadr B+R i studentów o znaczeniu współpracy nauki i przemysłu;
 • zwiększenie świadomości uczestników projektu poprzez zdobycie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii i ich oddziaływania na gospodarkę;
 • zwiększone umiejętności kadry naukowej i studentów w upowszechnianiu osiągnięć nauki poprzez ich udział w szkoleniach i kursach;
 • ugruntowanie postaw proinnowacyjnych wśród studentów i młodej kadry naukowej;

W ramach projektu zrealizowane zostaną m.in.:

 • 10 seminariów tematycznych;
 • Film (seria dydaktyczna)
 • Dostosowanie Ośrodka Edukacyjnego i Punktu Praktycznej Konsultacji (PPK):
  • przygotowanie beneficjentów do korzystania z dostępnych źródeł finansowych (szkolenia) przeznaczonych na naukę i innowacyjne projekty;
  • prowadzenie warsztatów praktycznych w Ośrodku Edukacyjnym i PPK ;
  • udzielanie konsultacji;
 • Konkurs dla studentów, młodej kadry naukowej ;
 • Konferencja międzynarodowa;
 • Opracowanie i wydanie publikacji na zakończenie projektu.

Tematyka spotkań to m.in.

 • Znaczenie badań naukowych i ich wykorzystanie w przemyśle,
 • Badania naukowe a ich komercjalizacja,
 • Emisja CO2 – rozwiązania, trendy, nowe propozycje,
 • Energia odnawialna - rozwiązania, trendy, nowe propozycje,
 • Innowacyjne technologie a patenty,
 • Inwestycje w nowoczesne technologie.

Beneficjenci projektu :

Projekt skierowany jest do studentów, młodej kadry naukowej, pracowników jednostek B+R.