Nauka w służbie środowiska i gospodarki
Informacje dla prasy PDF Drukuj Email

Informacje dla prasy:

Fundacja Idealna Gmina działa od 12 lat. Pracujemy w całej Polsce. Poza bieżącą działalnością edukacyjną i dydaktyczną, organizowaniem szkoleń, kursów, konferencji, uczestniczymy także w programach finansowanych przez Phare, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz przez same gminy. Jesteśmy inicjatorem powołania oraz członkiem Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Odsyłamy do naszej strony www.idealnagmina.org.pl, gdzie możemy pochwalić się szeregiem zrealizowanych z sukcesem różnorodnych projektów.
Nasze działania to m. in.:

  • Budowanie strategii rozwoju lokalnego opartego o zrównoważony rozwój;
  • Pomoc w powołaniu organizacji wiejskich, tworzenie lokalnych partnerstw między samorządem, przedstawicielami biznesu i organizacjami pozarządowymi;
  • Inicjowanie i realizacja projektów społecznych i technicznych, zarządzanie finansami, poszukiwanie środków na finansowanie przedsięwzięć

Narzędzia:

  • Pisanie i zarządzanie projektami,
  • Konferencje i seminaria nt. rozwoju gospodarczego i społecznego,
  • Szkolenia, debaty, specjalistyczne wyjazdy studialne,
  • Treningi psychospołeczne w partnerstwie z innymi organizacjami.


Obecnie realizujemy 3 projekty: „Nauka w służbie środowiska i gospodarki”; ”Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”, „Od animacji do realizacji. Akademia umiejętności Animatora”.


Program “Nauka w służbie środowiska i gospodarki” jest inicjatywą Fundacji Idealna Gmina, współfinansowaną przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instytucją pośredniczącą jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt to pomost między sektorem nauki a gospodarką, za cel obrał uświadamianie młodych naukowców i studentów branż technicznych o roli transferu nowych technologii. Polska to kraj o mocnej inżynieryjnej tradycji, nasi naukowcy są świetnie wykształceni a ich wyniki badań doceniane poza granicami kraju. Dlatego nasza inicjatywa ma za zadanie pokazać, ze pomiędzy praca badawczą a upowszechnieniem i wdrożeniem innowacyjnych, proekologicznych rozwiązań, powinien stać znak równości. Tylko taka współpraca gwarantuje siłę napędową, konkurencyjność a tym samym wzrost gospodarczy kraju.

Biznes często chętnie korzysta z doświadczeń naukowców, dzięki czemu wielu inżynierów osiągnęło sukces rynkowy upowszechniając wyniki własnych doświadczeń. Niezbędne jest pokazanie ze nauka, poszukiwanie nowych zastosowań, praca badawcza się opłaca. Nasz program pomoże zrozumieć studentom oraz młodej kadrze B+R proces komercjalizacji w sferze nauki, rozwinie umiejętność korzystania z dostępnych źródeł finansowania przeznaczonych na naukę i innowacyjne projekty, pokaże przykłady dobrze wykorzystanych funduszy europejskich.

Polski naukowiec prof. Zbigniew Witkowski, powiedział ct: ” w naszym projekcie istotnym elementem jest pokazanie studentom, szczególnie z mniejszych ośrodków i mniej zasobnych szkół nowoczesnego, innowacyjnego myślenia. Nie sama wiedza, lecz tempo jej rozpowszechniania jest istotne. Pomagając mniejszym i słabszym pomagamy także tym lepszym.  Wzrost ogólnego poziomu wiedzy usprawni proces decyzyjny i tempo wdrożeń innowacji technicznych do szerokiej praktyki.”
Najważniejszą kwestią w naszym projekcie jest pokazanie zainteresowanym, że możliwa jest współpraca pomiędzy sferą B+R a gospodarką. Podkreślamy konieczność wdrażania badań, przy jednoczesnym zachowaniu praw autorskich, praw do patentów, praw własności przemysłowej. Szkoły wyższe to potencjał, który zbliżony do gospodarki, stanowi impuls do jej dynamicznego, nowoczesnego rozwoju.

Przez cały okres trwania projektu, tj przez 15 miesięcy, organizujemy warsztaty i seminaria, poruszające temat znaczenia badań i ich wykorzystania w przemyśle, nowoczesnych technologii, komercjalizacji badań, nowych trendów obszarze energii odnawialnej, emisji CO2, patentów jak również ochrony myśli intelektualnej.

W ramach projektu, przy współpracy z Gminą Miechów, 15 października 2009 został otwarty Ośrodek Edukacyjny w Centrum Energii Odnawialnej w Pojałowicach. Centrum wyposażono w urządzenia dydaktyczne służące do produkcji i przetwarzania czystej energii m.in.:  cztery typy instalacji słonecznych, turbinę wiatrową, piec grzewczy na biomasę. Wszystkie w.w. urządzenia zostały opomiarowane i podłączone do nowych komputerów, dzięki czemu możliwe jest przeprowadzanie różnego rodzaju  analiz i doświadczeń. W ramach zadań ośrodka prowadzone będą warsztaty przedstawiające możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii przeznaczone zarówno dla studentów/naukowców jak i dla indywidualnych odbiorców. Przewidziane są również szkolenia z dostępnych źródeł finansowania przeznaczonych na naukę i innowacyjne projekty, prowadzenie warsztatów praktycznych, prowadzenie doświadczeń oraz udzielanie konsultacji.


Kolejnym przedsięwzięciem w harmonogramie projektu jest organizacja V Międzynarodowej Konferencji „ENERGIA ODNAWIALNA WIZYTÓWKĄ NOWOCZESNEJ GOSPODARKI” w Zakopanem organizowanej wspólnie przez Fundację Idealna Gmina oraz Prywatną Wyższą Szkołę Ochrony Środowiska w Radomiu. Tematyka konferencji obejmuje m.in. odnawialne źródła energii – przyszłość energetyki, innowacyjność w technologiach odnawialnych źródeł energii, wpływ odnawialnych źródeł energii na zmiany klimatu, Emisja CO2 a zamiany klimatu – fakty a mity, systemy wspierania OZE.


Najbliższe miesiące przyniosą rozstrzygniecie międzyuczelnianego konkursu, z zakresu ochrony środowiska oraz energii odnawialnej, którego celem jest promocja  innowacyjnych rozwiązań technicznych przyjaznych środowisku, możliwych do wdrożenia w gospodarce, wspomagających zarządzanie tymi dziedzinami oraz sprzyjających poszerzeniu wiedzy.

W celu uzyskania bardziej obszernych oraz aktualnych informacji odsyłam do naszej strony internetowej poświeconej projektowi : http://nauka.idealnagmina.org.pl/.

\\-----------------------------

Pobierz powyższą informację prasową w formacie .doc:

press.doc

pobierz logo Fundacji Idealna Gmina:

FIG_logo.gif