Nauka w służbie środowiska i gospodarki
7 Program ramowy UE (2007-2013) PDF Drukuj Email

7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR) jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim. Jest to program siedmioletni (2007-2013) o budżecie wynoszącym prawie 54 miliardów euro, co przy obecnych kosztach stanowi wzrost o około 63% w porównaniu z 6PR. 

7PR jest podstawowym instrumentem realizacji celu strategicznego jaki wyznaczyła w marcu 2000 roku w Lizbonie Rada Europejska: przekształcenie UE w najbardziej konkurencyjną i dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarkę na świecie, zdolną do zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego, stworzenia liczniejszych i lepszych miejsc pracy oraz zagwarantowania większej spójności społecznej. Trójkąt wiedzy, który tworzą edukacja, badania i innowacje, jest niezbędny do osiągnięcia tego celu. 

Biorąc pod uwagę wyzwania stojące przed Europą 7PR ma następujące cele: 
· wspieranie współpracy ponadnarodowej we wszystkich obszarach badań i rozwoju technologicznego, 
· zwiększenie dynamizmu, kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych w pionierskich dziedzinach nauki, 
· wzmocnienie potencjału ludzkiego w zakresie badań i technologii poprzez zapewnienie lepszej edukacji i szkoleń, łatwiejszego dostępu do potencjału i infrastruktury badawczej, wzrost uznania dla zawodu naukowca oraz zachęcenie badaczy do mobilności i rozwijania kariery naukowej, 
· zintensyfikowanie dialogu miedzy światem nauki i społeczeństwem w Europie celem zwiększenia społecznego zaufania do nauki, 
· wspieranie szerokiego stosowania rezultatów i rozpowszechniania wiedzy uzyskanej w wyniku działalności badawczej, finansowanej ze środków publicznych. 

Struktura

7PR składa się z czterech programów szczegółowych , uzupełnionych o program szczegółowy obejmujący badania nuklearne (EURATOM) i działania Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC). 

COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

Program ma na celu wspieranie ponadnarodowej współpracy naukowo-badawczej w wybranych dziesięciu obszarach tematycznych: 
- Zdrowie, 
- Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia, 
- Technologie informacyjne i komunikacyjne, 
- Nanonauki, nanotechnolgie, materiały i nowe technologie produkcyjne, 
- Energia, 
- Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi), 
- Transport (łącznie z aeronautyką), 
- Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne, 
- Przestrzeń kosmiczna, 
- Bezpieczeństwo.

IDEAS (POMYSŁY)
Program będzie wspierał badania znajdujące się na granicy wiedzy (frontier research) inicjowane przez naukowców we wszystkich dziedzinach nauki. 

PEOPLE (LUDZIE)
Celem programu jest ilościowe i jakościowe wzmacnianie potencjału ludzkiego w zakresie badań i rozwoju technologicznego w Europie oraz zachęcanie do mobilności międzynarodowej i międzysektorowej. 

CAPACITIES (MOŻLIWOŚCI)
Program ma na celu wspieranie kluczowych aspektów europejskiego potencjału w zakresie badań, rozwoju technologicznego i innowacji takich, jak infrastruktury badawcze, regionalne klastry badawcze, rozwój pełnego potencjału badawczego we wspólnotowych regionach konwergencji i regionach najbardziej oddalonych, badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, problemy budowy społeczeństwa opartego na wiedzy, koordynacja polityki badawczej oraz horyzontalne działania w zakresie współpracy międzynarodowej. 

JOINT RESEARCH CENTRE (WSPÓLNOTOWE CENTRUM BADAWCZE) JRC 
7PR będzie wspierał działania naukowe i technologiczne prowadzone przez JRC nie należące do obszaru badań jądrowych. JRC uzupełnia działania prowadzone przez w państwach członkowskich związane z wykorzystaniem funduszy strukturalnych, zwłaszcza w przemyśle, rolnictwie i edukacji, ochronie środowiska. 

EURATOM
Program ma na celu wspieranie działań badawczo-szkoleniowych z zakresu energetyki jądrowej.

Program szczegółowy budżetu w mln euro 
COOPERATION (WSPÓŁPRACA) 32 413
1. Zdrowie 6 100
2. Żywność 1 935
3. Technologie informacyjne 9 050
4. Nanonauki 3 475
5. Energia 2 350
6. Środowisko 1 890
7. Transport 4 160
8. Nauki społeczno-ekonomiczne 623
9. Przestrzeń Kosmiczna 1 430
10. Bezpieczeństwo 1 400

IDEAS (POMYSŁY) 7 510
PEOPLE (LUDZIE) 4 750

CAPACITIES (MOŻLIWOŚCI) 4 097
1. Infrastruktury badawcze 1 715
2. Badania na rzecz MŚP 1 336
3. Regiony wiedzy 126
4. Potencjał badawczy 340
5. Nauka w społeczeństwie 330
6. Spójny rozwój polityk badawczych 70
7. Współpraca międzynarodowa 180

Nienuklearne działania JRC 1 751

Budżet 7PR 50 521

EURATOM 2 751

-Dodatkowe informacje dostępne są na stronach Krajowego Punktu Kontaktowego

-
Broszura Informacyna o 7PR

 

źródło: portal Polskie Technologie http://polskietechnologie.pl/