Nauka w służbie środowiska i gospodarki
Finasowanie ze środków budżetowych PDF Drukuj Email

Środkami finansowymi na naukę dysponuje Minister Nauki i Informatyzacji (obecnie Ministerstwo Nauki i Edukacji) według reguł przyjętych ustawie z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki. Finansowanie nauki dotyczy finansowania działań na rzecz realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, a w szczególności badań naukowych, prac rozwojowych i realizacji innych zadań szczególnie ważnych dla postępu cywilizacyjnego. Minister ustala wysokość środków finansowych na naukę w planie finansowym dotyczącym części budżetu państwa przeznaczonej na naukę.

Minister przyznaje środki finansowe na naukę:

• jednostkom naukowym - na prowadzenie działalności statutowej i na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych;
• szkołom wyższym - na badania własne;
• jednostkom naukowym reprezentującym sieć naukową - na badania wspólne;
• jednostkom naukowym i innym uprawnionym podmiotom - na realizację zadań lub przedsięwzięć przewidzianych do wykonania w ustalonym okresie i na określonych warunkach;
• ministrom kierującym działami administracji rządowej, kierownikom centralnych organów administracji rządowej oraz Prezesowi Polskiej Akademii Nauk - na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej badania.

Środki finansowe na naukę przeznacza się na finansowanie:

• działalności statutowej;
• inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych;
• projektów badawczych;
• projektów celowych;
• współpracy naukowej z zagranicą;
• działalności wspomagającej badania;
• programów lub przedsięwzięć określanych przez Ministra;
• działalności organów opiniodawczych i doradczych Ministra, recenzentów i ekspertów oraz działalności kontrolnej.

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki(106 kB)

Dokładniejsze informacje:

projekty badawcze

źródło: portal Polskie Technologie http://polskietechnologie.pl/