Nauka w służbie środowiska i gospodarki
Fundusze Unijne 2007-2013 PDF Drukuj Email

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013

Celem głównym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (PO IG) jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. 
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

- Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw
- Wzrost konkurencyjności polskiej nauki
- Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym
- Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym
- Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy
- Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce

W ramach PO IG wspierane będą projekty, które są innowacyjne co najmniej w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym. Natomiast projekty, które są innowacyjne w skali regionu, wspierane będą w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).
Należy podkreślić, że PO IG nie jest kontynuacją Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, 2004-2006 (SPO-WKP). Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli realizować inwestycje o zbliżonym charakterze do tych, które realizowane były w ramach cieszącego się ogromną popularnością działania 2.3. SPO-WKP Dotacje dla MSP na inwestycje, będą mogli uzyskać wsparcie w ramach jednego z 16 RPO, funkcjonującego w ich województwie. Uzupełnieniem działań bezpośrednio skierowanych do przedsiębiorców będzie wsparcie systemowe dla sieci instytucji otoczenia biznesu oraz innowacyjnych instytucji okołobiznesowych (tj. np. parków technologicznych, inkubatorów technologicznych, Centrów Zaawansowanych Technologii). 
W ramach PO IG projekty realizować będą przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie, instytucje otoczenia biznesu oraz ich sieci, wysoko specjalistyczne ośrodki innowacyjności, jednostki naukowo-badawcze oraz jednostki administracji centralnej.

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM
Instytucją Zarządzającą (IZ) PO IG jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR). 
Oprócz IZ są również instytucje, które pośredniczą w realizacji Programu – tzw. Instytucje Pośredniczące: 
- Ministerstwo Gospodarki (MG), 
- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), 
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).
Instytucje te będą odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych priorytetów Programu.

PRGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013

Celem głównym PO Rozwój Polski Wschodniej jest przyspieszenie tempa rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej (tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego). 

Cel ten wynika ze formułowanych w perspektywie średniookresowej celów Strategii Rozwoju Kraju 2007 – 2015 oraz jest zgodny z celem NSRO 2007 – 2013, którym jest "Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej".

Cel główny wynika również z formułowanych w perspektywie średniookresowej priorytetów Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015, w tym szczególnie priorytetu "Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej”, w ramach którego przewiduje się wsparcie obszarów najsłabiej rozwiniętych, zwłaszcza pięciu województw Polski Wschodniej, cechujących się najniższym PKB na mieszkańca w Unii Europejskiej. Ponadto wpisuje się on w cel Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (NSRO) - „Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej”.

Cel główny Programu realizuje cele odnowionej Strategii Lizbońskiej i Strategicznych Wytycznych Wspólnoty (SWW) dotyczące przede wszystkim tworzenia warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości oraz poprawy poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Jedną z czterech głównych osi priorytetowych programu jest – pierwszy priorytet „Nowoczesna gospodarka” którego celem głównym jest stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

CELE SZCZEGÓŁOWE
- Podniesienie jakości kształcenia na poziomie wyższym w szczególności w zakresie tworzenia i wykorzystania nowoczesnych technologii oraz narzędzi i technik informacyjnych.
- Zwiększenie dostępu do Internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym".
- Poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej - rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych.
- Zbudowanie stałej platformy kooperacji pomiędzy regionami Polski Wschodniej w zakresie wspólnych działań promocyjnych oraz rozwoju współpracy międzyregionalnej.

BENEFICJENCI
- Uczelnie.
- Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki i stowarzyszenia z ich udziałem.
- Jednostki naukowe, w tym podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, jednostki badawczo-rozwojowe.
- Przedsiębiorcy.
- Organizacje pozarządowe.
- Instytucje ważne dla regionów z punktu widzenia rozwoju regionalnego, w tym m.in.: urzędy statystyczne, biura planowania przestrzennego, instytucje otoczenia biznesu i innowacji (agencje i fundacje rozwoju regionalnego i lokalnego, kluby biznesu, centra obsługi inwestorów, izby gospodarcze, centra transferu technologii, parki technologiczne, przemysłowe, inkubatory przedsiębiorczości, i inne organizacje)
- Instytucja Zarządzająca Programem.
- Organy administracji rządowej.

Dodatkowe informacje na stronach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 

Lista punktów kontaktowych

źródło portal Polskie Technologie http://polskietechnologie.pl/